REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FUNDACJĘ NIL SINE NUMINE, KURNIK POLSKI.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) FUNDACJĘ NIL SINE NUMINE / KURNIK POLSKI z siedzibą w Tykocinie, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.
 3. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez FUNDACJĘ NIL SINE NUMINE, KURNIK POLSKI z siedzibą w Tykocinie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.obozydzieciece.pl lub www.numine.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest FUNDACJA NIL SINE NUMINE KRS. 0000855157, REGON 386773585i KURNIK POLSKI NIP 9660507595 z siedzibą w Tykocinie pod adresem:  kolonia  Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin.
 5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej https://www.obozydzieciece.pl lub www.numine.pl. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://www.obozydzieciece.pl lub www.numine.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.obozydzieciece.pl/ lub www.numine.pl , będącej częścią Serwisu.
 7. DEFINICJE

Fundacja Nil  Sine Numine /Kurnik  Polski  lub Usługodawca – rozumie się przez to :

 1. FUNDACJA NIL SINE NUMINE / KURNIK POLSKI z siedzibą w Tykocinie pod  adresem kolonia  Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin KRS. 0000855157, REGON 386773585 świadczący Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://www.obozydzieciece.pl lub www.numine.pl za pośrednictwem, którego FUNDACJA NIL SINE NUMINE i KURNIK POLSKI z siedzibą w Tykocinie pod  adresem kolonia  Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin
 4. świadczący usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej oraz usługi w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta – siedzibie fundacji, pod jej adresem. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 5. Świadczenie usług droga elektroniczną – oznacza wykonywanie usługi przez Fundację Nil Sine Numine / Kurnik Polski , które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie odbiorcy, na odległość, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne. 2
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług i wizerunku Fundacji Nil Sine Numine i Kurnik Polski, dostępną w Serwisie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Fundacji Nil Sine Numine i Kurnik Polski. Informacje handlowe dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski świadczy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli jest to wyraźnie wskazane w informacjach handlowych zamieszczonych w Serwisie. Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski za pomocą Serwisu świadczy następujące usługi:
 2. a) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące usług turystycznych/zakupu #kawaktorapomaga na stronie Serwisu pod adresem https://www.obozydzieciece.pl lub numine.pl
 3. b) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości zamówienia i rezerwacji obozów, #kawaktorapomaga oraz innych imprez  pośrednictwem Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski  stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Fundacja Nil  Sine Numine i Kurnik  Polski  oraz poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Fundacji Nil Sine Numine  i Kurnik Polski,
 4. c) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystania z usług świadczonych przez podmioty trzecie współpracujące z Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski , polegających na możliwości zawarcia innych umów tj. np. ubezpieczenia,
 5. d) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystania z usług świadczonych przez podmioty trzecie współpracujące z Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski ,
 6. e) informuje o warunkach koniecznych do zawarcia umowy o świadczenie wybranych przez Usługobiorcę usług oraz o wymogach korzystania z usług,
 7. f) informuje o aktualnych promocjach dotyczących usług świadczonych przez Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski,
 8. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 10. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
 11. a) posiadać podłączenie do Internetu,
 12. b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 60.0, Opera od wersji 50, Google Chrome w wersji 66.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 11.0 lub nowsze – zalecany Edge w wersji 17, która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. Niezależnie od tego przeglądarki internetowe należy aktualizować na bieżąco.
 13. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. 43. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
 14. a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 15. b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 16. d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 17. e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 18. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 19. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 22. Usługobiorca może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze lub gdy za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana jest umowa, Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy swoich danych osobowych, wymaganych w formularzu rejestracji, niezbędnych do świadczenia usługi.
 23. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Systemu , Rezerwacje Internetowe będą przetwarzane przez Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.).
 24. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski zawierają zakładki zawarte w Serwisie: Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności.
 25. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez Fundację Nil Sine Numine / Kurnik Polski za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 26. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez Fundację Nil Sine Numine / Kurnik Polski informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne.
 27. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski . W takim przypadku Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski  zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.
 28. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 29. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone na stronach Usługodawcy.
 30. Dokonanie przez Usługobiorcę zgłoszenia uczestnictwa w obozie lub innej usługi świadczonej za pośrednictwem lub przez Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu. Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski zastrzega sobie skuteczność dokonania zgłoszenia uczestnictwa w obozie/kolonii  lub innej usłudze od spełnienia przez Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych w Serwisie. 3. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez Fundację Nil  Sine Numine / Kurnik Polski umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski ma obowiązek udostępnić Regulamin tak, aby każdy Usługobiorca mógł zapoznać się z jego treścią. Fundacja Nil  Sine Numine / Kurnik Polski nie ponosi  odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.
 31. Korzystając z usług świadczonych przez Fundację Nil Sine Numine / Kurnik Polski za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje. 5. Szczegółowe zasady zawarcia i rozwiązania umowy w zakresie usług, które świadczy Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski za pośrednictwem Serwisu zostały uregulowane w poszczególnych regulaminach odnoszących się do tych usług.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski  zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawianą informacją handlową. Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Fundacja Nil Sine Numine  i Kurnik Polski  nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. 5 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Fundację Nil Sine Numine / Kurnik Polski za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminu odnoszącego się do poszczególnej usługi świadczonej w ramach Serwisu, a w trakcie zawierania i realizacji umowy Usługobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ich warunkami.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, b) naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje, c) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 5. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 6. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nsnumine@gmail.com lub kurnikpolski@wp.pl .
 7. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres email. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 8. Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 10. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W razie wątpliwości dniem zawarciu umowy jest dzień, w którym Klient zarejestrował Konto Użytkownika w Serwisie i zostało one aktywowane.
 11. Klient odstępuje od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu: a. pisemnie, w formie oświadczenia, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Fundacja Nil Sine Numine kolonia Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin , b. w formie elektronicznej, w postaci oświadczenia, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia na adres: nsnumine@gmail.com
 12. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku, w którym wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy i został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Niniejszym Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski informuje, że wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o której mowa w punkcie 4. następuje w przypadku usługi Konta Użytkownika z chwilą kliknięcia przez Klienta w link aktywacyjny w procedurze rejestracji Konta Użytkownika, a przypadku innych usług z chwilą rozpoczęcia aktywności przez Klienta w Serwisie po zawarciu umowy na jej świadczenie. Przy czym pamiętać należy, że ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Tekst jednolity z 2020 r. Nr 287 z późn. zm.) nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5 poniżej.
 19. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter e-mail”, „Konto użytkownika”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca z łatwością mógł się dowiedzieć o treści zmienionego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.obozydzieciece.pl lub www.numine.pl  i nie wypowiedział umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: nsnumine@gmail.com  w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował. Gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 20. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 21. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w umowach zawieranych za pośrednictwem Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski lub zawieranych w imieniu własnym przez Fundacja Nil  Sine Numine i Kurnik  Polski z Usługobiorcą pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tych umów.
 22. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą do Fundacja Nil Sine Numine i Kurnik Polski i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 8 grudnia 2021 r. Fundacja Nil  Sine Numine i Kurnik  Polski
Facebook
Instagram